GDPR – Ochrana osobních údajů


Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Společnost Mgr. Jiří Jára v České republice zpracovává vaše osobní údaje mimo jiné při těchto příležitostech:

 • Pokud nás kontaktujete přímo (např. prostřednictvím webových stránek http://www.aloha-spirit.cz) s žádostí o informace o našich produktech a službách.
 • Pokud koupíte produkt nebo službu přímo od nás.
 • Pokud reagujete na naše přímé marketingové kampaně, např. vyplníte odpovědní kartu nebo zadáte údaje online na našich webových stránkách.
 • Pokud jsou nám vaše osobní údaje předány oprávněnými prodejci nebo dalšími třetími osobami.
 • Pokud nám vaše osobní údaje předají povoleným způsobem další právnické osoby nebo obchodní partneři.
 • Jestliže jsme získali vaše osobní údaje z jiných zdrojů (např. od komerčních zprostředkovatelů adres).

Pokud nám poskytnete údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud jste mladší než 13 let, neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje, pokud k tomu nemáte souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pomozte nám prosím vést aktuální údaje – sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo preferovaný způsob kontaktu.

 

Jaké údaje o vás můžeme shromažďovat

Prostřednictvím různých služeb a kontaktních kanálů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů o vás můžeme shromažďovat následující typy údajů:

 • Kontaktní údaje – jméno, funkce, iniciály, adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa, faxové číslo
 • Osobní informace – datum narození, rodinný stav, rodinní příslušníci, typ řidičského oprávnění, povolání, zájmy, oblíbený způsob platby, oblíbené kontaktní kanály, název společnosti
 • Zájmy – informace, které nám poskytnete o svých zájmech.
 • Používání webu & sdělení – jak používáte náš web a zda otevíráte nebo přeposíláte naše sdělení, včetně údajů získaných prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií (podrobnosti najdete v našich Zásadách pro používání souborů cookies).
 • Užívání zařízení a služeb – jak používáte své zařízení (např. mobilní telefon) a služby nabízené na zařízení.

 

Jak mohou být vaše údaje použity

Použití osobních údajů v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů musí být odůvodněné některým z právních důvodů a v těchto Zásadách jsme povinni uvést předmětné důvody ve vztahu ke každému použití. Vysvětlení rozsahu důvodů lze najít zde. Důvody, které používáme k odůvodnění každého využití vašich údajů, uvádíme vedle tohoto využití.

 

Zákaznická podpora a marketing

- reakce na dotazy a seznámení s novinkami a nabídkami

Mgr. Jiří Jára shromažďuje kontaktní údaje, osobní informace, zájmy, používání webových stránek a sdělení, informace o historii zákazníka a dále informace o používání zařízení a služeb a informace o tom, kdy končí platnost vašich aktuálních produktů, aby bylo možné stanovit, jaké novinky a nabídky vás budou pravděpodobně zajímat, a kontaktovat vás ve vztahu k těmto nabídkám v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Mgr. Jiří Jára může tyto údaje sdílet s prodejci, aby mohli navázat na vaše požadavky a vytvořit pro vás konkrétnější nabídky. Pokud nám udělíte souhlas, vytvoříme statistickými postupy váš individuální profil, abychom vám poskytli personalizované nabídky.

Zdůvodnění použití: Souhlas, oprávněný zájem, viz níže „Právní důvody pro zpracování osobních údajů“.

Oprávněný zájem: Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu Mgr. Jiřího Járy poskytovat podporu a informace o produktech a službách. Základní práva a svobody zákazníků a potenciálních zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem Mgr. Jiřího Járy na zpracování osobních údajů pro stanovený účel.

Alternativa: Marketingový souhlas, včetně souhlasu pro kanály a analýzy, lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Zákazník může rovněž vznést námitky vůči zpracování pro přímé marketingové účely.

 

Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů

– dodržování našich zákonných povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností

Na všechny správce údajů se vztahují právní předpisy států, kde působí, a správci musí tyto právní předpisy dodržovat. Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak správci musí učinit. Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím, než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti.
Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.

Zdůvodnění použití: Zákonná povinnost; zjištění, uplatnění nebo obrana zákonných nároků

Alternativa: Žádná

 

Stažení produktu

– v případě nutnosti stáhnout produkty z trhu

V případě, že produkt musí být stažen z trhu například z důvodů obav o bezpečnost, zpracuje Mgr. Jiří Jára vaše údaje, aby vás mohl kontaktovat a umožnit stažení.
Zdůvodnění použití: Zákonná povinnost, oprávněné zájmy

Oprávněný zájem: Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu Mgr. Jiřího Járy na zajištění bezpečnosti produktů. Základní práva a svobody zákazníků byly zváženy ve srovnání se zájmem na zpracování osobních údajů zákazníků pro stanovený účel.

Alternativa: Zákazník může vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací v danou dobu.

 

Předávání třetím osobám

Osobní údaje, které jsme shromáždili, mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že existuje právní důvod pro předání, např. uzavření pojistné smlouvy.
Dále platí, že pokud existují právní důvody pro předání, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s následujícími subjekty:

 • Smluvní partneři a dílny
 • Společnosti poskytující služby pro Mgr. Jiřího Járu, např. údržbu a hosting IT; poskytovatel střediska pro interakci s zákazníky.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpovídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).

 

Jak zabezpečujeme vaše údaje

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Používáme například tato opatření:

 • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům na základě zásady potřebných znalostí a pouze pro sdělené účely,
 • předávání shromážděných údajů pouze v šifrované formě,
 • ukládání vysoce důvěrných údajů – např. informací o kreditních kartách – pouze v šifrované formě,
 • instalace firewallů pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů a
 • trvalé monitorování přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití osobních údajů.

Pokud jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si zvolili heslo), které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo jakému jinému portálu, aplikaci nebo službě, kterou provozujeme, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

 

Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám). Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.

Přístup k vašim údajům omezujeme pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování údajů vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

 

Používání pro účely zákaznické podpory a marketingu:

Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

 

Pokud jsou řešeny nároky:

Pokud jde o jakékoliv údaje, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám, nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

 

Použití pro stažení produktu:

V případě nutnosti stáhnout produkty z trhu uchováváme vaše údaje po dobu nezbytnou k uskutečnění stažení a po dobu 10 let po posledním kontaktu pro řešení následných dotazů nebo nároků.

 

Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se našeho užívání vašich údajů, kontaktuje nás prosím na e-mailu info@aloha-spirit.cz.

Máte právo:

 • požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů,
 • získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám poskytli,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a – pokud to bude technicky proveditelné – máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,
 • požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
 • požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů,
 • v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,
 • vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů,
 • požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti.

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob. Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů (https://www.uoou.cz/).

 

PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používání vašich údajů uvedených výše je povoleno podle evropských právních předpisů pro ochranu údajů na základě těchto hlavních právních důvodů:

 • pokud jste souhlasili s jejich používáním (byl vám předložen formulář souhlasu ve vztahu k jakémukoliv používání a svůj souhlas můžete odvolat);
 • pokud je to nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo jejímu plnění;
 • pokud je musíme použít pro splnění zákonných povinností;
 • pokud je používáme pro dosažení oprávněného zájmu a naše důvody pro jejich použití převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů;
 • pokud je to nezbytné pro naši obranu, vedení řízení nebo vznesení nároku proti vám nebo třetí osobě.

Některá použití mohou být povolena z jiných důvodů; pokud k tomu dojde, zjistíme tyto důvody a sdělíme vám je, jakmile to bude možné poté, co se o novém důvodu dozvíme.